Kråkskogens Förskola

POLICY OCH RUTINER FÖR SMITTA I FÖRSKOLAN

Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning på förskolan.

 

Allmänt om smitta:

Spridning av infektioner går inte helt att undvika. Om personal och föräldrar har kunskap om de vanliga infektionssjukdomarna i förskoleålder och om hur de smittar, är det möjligt att hindra onödig smittspridning eller oro för smittspridning.

Det är omöjligt att ge regler som passar alla barn, eftersom infektioner kan utvecklas på olika sätt. En god regel är att låta allmäntillståndet avgöra om barnet ska stanna hemma eller vara på förskolan. Barnet ska orka delta i verksamheten på förskolan, som också inkluderar utevistelse.

Förebyggande insatser:

 • Utevistelse- barnen vistas ute så mycket som möjligt
 • Vid vila inomhus, vädras rummen varje dag efter vilan. Filtar och kuddar tvättas regelbundet.
 • Personalen samverkat aktivt med hemmet för att skapa förståelse och en bra samverkan kring dessa frågor.

 

Vid insjuknande på förskolan:

När barnet insjuknar akut på förskolan, och när personalen bedömer att barnet inte orkar delta i verksamheten, kontaktas föräldern och en överenskommelse görs om när och hur barnet ska hämtas. I de fall vi inte når föräldrarna försöker vi ge barnet en så avskild plats som möjligt.

Återgång till förskolan efter sjukdom:

Föräldern gör en bedömning av barnets allmäntillstånd och om barnet orkar delta i förskolans aktiviteter. Beroende på vilken sjukdom frånvaron gäller kan samråd med läkare eller personal på förskolan behövas.

Konkreta åtgärder för bedömning av återgång till förskolan:

Några saker att tänka på vid bedömning om barnet kan återgå till förskolan:

 1. Barnet ska ha ett feberfritt dygn (utan febernedsättande medel) i hemmet, framförallt i samband med en längre feberperiod.
 2. Barn med diarré/kräkningar ska vara hemma från förskolan och symptomfri minst 48 timmar före återgång till förskolan. Detsamma gäller om syskon eller föräldrar till barnet är magsjuka, då är man också hemma 48 h efter sista symptom.
 3. Föräldern gör en bedömning av allmäntillståndet.
 4. Eventuellt behövs samråd med läkare/personal.
 5. Barnet ska vara hemma de tre första dagarna vid antibiotikabehandling. Bäst är att om möjligt få antibiotika utskriven så att barnet kan ta dosen morgon och kväll (i hemmet) personalen på förskolan kan hjälpa till att ge medicin till barnet om avtal skrivs med föräldrarna.

Behöver syskon vara hemma?

Detta är en åtgärd som behövs framförallt i samband med upprepade återfall av vissa sjukdomar och vid epidemier. Samråd sker då med personal och läkare.


Ansvar:

Ytterst ansvariga för smittskyddsarbetet på förskolan är styrelsen.

 • Förskolechefen ser till att denna handlingsplan används i verksamheten.
 • Lokalvårdaren ansvarar för att lokalvården utförs enligt överenskomna rutiner. Dessa rutiner finns dokumenterade.
 • Kokerskan ansvarar för att givna rutiner för hygien används i köket. Livsmedelslagen efterföljs och personalen i köket har genomgått utbildning om hygienrutiner och uppföljning.
 • Övrig personal som vistas i köket följer ovan givna riktlinjer, vad gäller tex kläder och hygien.

Information till personalen:

Sker bland annat på följande sätt:

 • Vid introduktion informeras nyanställd om förskolans smittskyddsrutiner och delges denna handlingsplan.
 • Genom de anslag om rutiner som finns uppsatta tex bredvid skötbordet.
 • Personalen förväntas också själva aktivt söka information vid tveksamhet.

Information till barn:

Personalen arbetar ständigt med att ge barnen kunskap omkring hygien och smittspridning. Några exempel:

 • Vi lär barnen hosta i armvecket
 • Vi lär barnen god handhygien, att tvätta händerna efter toalettbesök och före måltid.

Information till föräldrar:

 • Information till föräldrar sker på föräldramöten.
 • Vid speciella sjukdomar, tex barnsjukdomar sker informationen via brev, anslag på dörren samt på anslagstavlan.
 • Genom att denna handlingsplan finns tillgänglig för föräldrarna att läsa och på förskolans hemsida.

Rutiner för uppföljning och kontroll:

 • Förälder meddelar alltid förskolan när barnet är sjukt och av vilken sjukdom.
 • Förälder meddelar också förskolan dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan.

Handhygien:

Alla på förskolan, både vuxna och barn tvättar händerna efter toalettbesök och/eller blöjbyte. Händerna tvättas även före maten. Tvål finns vid varje handfat. På förskolan används pappershanddukar. Desinfektionsmedel finns vid varje handfat.

Rengöring av textilier, möbler och leksaker:

Daglig:

 • Matbordet torkas av före och efter måltid
 • Disktrasor byts ofta/tvättas ofta
 • Blöjbytesplatsen
 • Toaletter, handfat
 • Golven

Veckorengöring

 • Hyllor och andra ytor som barnen når
 • Örngott 1 gång/vecka samt vid behov
 • Filtar och madrassöverdrag

Vår och höströjning

 • Leksaker tvättas i maskin
 • Dockkläder
 • Utklädningskläderna
 • Möbler och barnstolarna

Mer omfattande rengöring sker två gånger/år på vår och höströjningen som utförs av personalen. Vissa gånger sker rengöringen oftare tex vid en mer långdragen sjukdomsperiod. Bakterier och virus trivs i fuktig miljö tex fuktiga handdukar och mjuka leksaker.

Rutiner för kontroll av inomhusmiljön:

En skyddsrond genomförs en gång varje år. Personalen underlättar för lokalvårdaren att städa, genom att: sopa efter måltiderna, hålla ordning i hallarna, ställa upp stolarna på borden för att underlätta torkning av golven. Detta förutsätter en god kommunikation och ett gott samarbete mellan lokalvårdaren och pedagogerna.

Rutiner för rökande personal:

Personal som röker gör det utanför förskolans område. När rökarna går ut och röker används andra ytterkläder än de som används i barngrupp. Innan personalen återgår till barngruppen ska händerna tvättas.

Rutiner för personal med pälsdjur:

Personal som har pälsdjur hemma, byter kläder innan man börjar arbeta med barnen. Personalen bör också tänka på att inte ha en alltför nära kontakt med djuret direkt innan hemmet lämnas. Handtvätt sker om djuret klappats.

Rutiner för särskilda fall:

Viktigt vid alla sjukdomsfall är att tänka på sekretessen, vilken kan förbigås med förälders medgivande.

Kontakt med smittskyddsläkare:

Denna kontakt tas vid behov av förskolechefen eller ordförande.

Blodsmitta:

Allt blod ska betraktas som smittsamt. Engångshandskar ska användas vid tvätt av sår som blöder. Om blod kommer på händerna, tvätta genast med tvål och vatten. Desinficera händerna. Vid rengöring efter blod användes ytdesinfektion med tensider.

Blodfläckat engångsmaterial (tex kompresser och pappershanddukar) läggs i separat avfallspåse som efter förslutning kan gå i vanligt avfall.

Förskolans textilier tvättas i 85 grader, om detta inte är möjligt tvättas textilierna i lägre temperatur två gånger. Barnens kläder läggs i plastpåse som försluts.

Hygienrutiner i samband med:

Blöjbyten:

Skötbord med avtorkningsbar dyna och engångsunderlägg som byts mellan varje barn.

Barnen tvättas och torkas med engångstvättlappar.

Engångshandskar används vid blöjbyte.

Personal tvättar och rengör händerna med handsprit efter blöjbyte.

Barnen tvättar händerna efter blöjbytet.

Dynan torkas av med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensider.

Skötbordet rengörs dagligen.

Blöjor kastas i hink med lock som är oåtkomligt för barnen, plastpåsen knyts sedan ihop och kastas i soptunnan.

Toalettbesök:

Barnen får vid behov hjälp med handtvätt.

Toalettborstar byts regelbundet.

Nappar:

Föräldrarna ansvarar för att deras barns nappar kontrolleras och byts ut med jämna mellanrum.

Napparna är väl märkta och förvaras åtskilda.